СрпскиEnglish

Циљеви

  1. да прати, развија и унапређује научноистраживачки рад у области физичкохемијских наука и сродних научних области и дисциплина;
  2. да доприноси развоју и примени природних наука у нас, а посебно физичкохемијских;
  3. да се стара о подизању научног подмлатка;
  4. да подстиче и помаже све видове физичкохемијског образовања;
  5. да помаже и спроводи популаризацију физичке хемије кроз све облике свогa деловања;
  6. да се стара о размени научних сазнања између научника у земљи и иностранству;
  7. да подстиче, организује, спроводи и пружа помоћ организовању научних, стручних и других манифестација од интереса за физичку хемију.